B** *** B**** R******** R*** C***** R***

91天前
单间租房
Bedok, 勿洛
$1,200
帖子已经删除,并且已经失效。请不要联系!

B B R** R 普通房出租

人$***

冷气,双人床,橱,风扇, 网线

近 D** L** MRT(在楼下),超市,熟食中心

方便,热闹

请电 ****

本作者共发布了4个广告

狮城新闻